شهر سالم ساوه WHO

مفهوم شهر سالم
شهر سالم شهری است که محیط فیزیکی واجتماعی آن سلامت را ترویج نماید در شهر سالم پیوسته با فراهم آمدن شرایط مطلوب فر اگیر نمودن همکاری بین بخشی محیطی فراهم می گردد که شهر وندان ضمن مشارکت وحمایت یکدگیر درانجام کلیه امور زندگی قابلیت های خویش را به حداکثر ممکن رسانیده واین قابلیت ها به فعلیت برسد .
 
چرا شهر سالم ؟
برنامه ((سلامت برای همه)) درسال 1977 و(( مراقبت های اولیه بهداشتی )) درسال 1978 توسط سازمان جهانی بهداشت تدوین وارائه گردید وتمام کشورهای این سازمان متعهد به اجرای آن گردیدند.
ماحصل این دیدگاه با این حقیقت همراه بود که برای حفظ وارتقاء سطح سلامت افراد جامعه بخش بهداشت به تنهایی کاری از پیش نمی برد وتمامی بخش های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی باید با تدوین برنامه های همسو دراین راستا گام بردارند .ومشارکت مردمی برنامه ها مکمل آن می باشد .لذا تفکر برنامه شهر سالم از اینجا آغاز ودرسال 86-1985 توسط سازمان جهانی بهداشت اجرائی شد این برنامه از سال 1370 در ایران انجام وتا کنون ادامه دارد .
                                             
هدف : بهبود سلامت وکیفیت زندگی ساکنین شهر ها بخصوص شهر وندان کم در آمد با بهبود شرایط زندگی وفراهم کردن خدمات بهداشتی وزیست محیطی
فعالیتها : این برنامه درسال 1379 در شهر شیراز آغاز وکلیه مراحل اولیه مطالعات پایه برنامه ریزی وهماهنگی های لازم تا قبل از اجرادر طول سال با جدیت تمام پیگیری گردید ولیکن ازآنجائیکه که مهم ترین اصل ((شهر سالم )) همکاری بین بخشی می باشد ،به دلیل عدم همکاری مناسب بین بخشی این برنامه با موفقیت توام نبوده وبه مرحله عمل نرسید به دنبال این تجربه ، برنامه ریزان درصدد آن بر آمدند تا شهر دیگری که حداقل مشکلات بین بخشی را دارا می باشد انتخاب نمایند وشهر آباده به عنوان بهترین گزینه انتخاب ومراحل اولیه از نیمه دوم سال 84 آغاز گردید وهم اکنون در دست اجرا است .
مفهوم BDN:
رویکرد نیازهای اساسی توسعه (( Bausic   development needs))- فرآیندی است که هدف آن دسترسی به زندگی با کیفیت بهتر با تحقق (( سلامت برای همه )) می باشد دراین رویکرد که سمت وسوی آن توسط خود مردم تبیین شده ضریب اعتماد به نفس مردم از طریق مدیریت امور وتامین نیازهای مالی توسط خودشان بالا رفته وهمکاریهای بین بخشی را به طور قابل توجهی فراهم می کند این رویکرد در جوامع روستائی به مورد اجراء در می آید .
چرا BDN ؟
تجربه نشان می دهد که سطح سواد ومیزان در آمد از عناصر ممتاز در کاهش میزان مرگ ومیر مادران ونوزادان محسوب می شوند عوامل محیطی شامل سکنه ، اب ، بهسازی محیط ، کیفیت هوا، فرهنگ غذائی وشیوه زندگی نیز درامر سلامت وتوسعه پایدار حائز اهمیت شایانی هستند رویکرد BDNبا توجه به مطالب ذکر شده ودقیق بر خلاف روشهای سنتی جهت تحقق رسیدن به عدالت واحتیاجات ضروری جهت ارتقاء بهبود وضعیت بهداشت می باشد دراین رویکرد مردم به منزله مجری وکارکنان دولت به منزله فراهم کنندگان تسهیلات وحامی عمل می کنند .
هدف : دسترسی به زندگی با کیفیت بهتر برای همه آحاد جامعه روستائی از طریق ارائه نیازهای اساسی آنان ، توسعه تلفیقی- اجتماعی بر پایه مشارکت عامه مردم وهمکاریهای بین بخشی واحساس مالکیت نزد افراد جامعه می باشد
 
/ 0 نظر / 14 بازدید